Teorija oblika

Nositelj kolegija:       doc. dr. art. Vanda Jurković

Vrijeme izvođenja:  
II. Semestar   1+0+0; ECTS:   2 boda

Okvirni sadržaj predmeta
Sadržajno, najbliži nastavni kolegiji koji prethode nastavnom predmetu Teorija oblika su Likovno grafička kultura i Likovna praksa. U programu Grafičkog fakulteta ovo je sintetički predmet čiji su sadržaji uže razrađeni i uz odgovarajuće vježbe u drugim nastavnim predmetima (Likovna praksa, Originalna grafika i Grafički dizajn). Sadržaj ovog nastavnog predmeta uglavnom se odnosi na Gestalt u domeni moguće primjene u spomenutim nastavnim kolegijima. Dizajn, pojam i nivo determinacije (Papanek i ICSID, suvremena praksa). Grafički proizvod i nomenklatura bliskih pojmova. Forma, pojam i aspekti. Percepcija. Analiza predodžbenih stilskih, tehnoloških i semantičkih sustava. Predočavanje, 2D i 3D. Gestalt i perceptivni zakoni. Estetski zakoni i njihova primjena. Univerzalne funkcije znakova. Analiza grafičkih rješenja. Vizualni identitet, knjiga standarda. Redizajn. Grafički medij, suvremena umjetnost, karakteristični primjeri.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za kolegij

Sadržaj ovog nastavnog predmeta ima za cilj upoznati studente sa općim zakonitostima oblikovanja koje će primijeniti u svojoj kreativnoj praksi. Svladavanje ovih sadržaja studentima će omogućiti jednostavniju primjenu zakonitosti vizualnog predočavanja, kao i slobodnog izričaja svojstvenim kreativnim pojedincima.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja
Nastava se izvodi predavanjima a ispit se polaže pismeno. Uvjet za polaganje je položen ispit iz kolegija LGK1.

Obavezna literatura:

1. J. Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
2. G. Julier, Encyclopedia of the 20th Century Design and Designers, Thames and Hudson, London, 1993. 3. A. Livingston, The Thames & Hudson Dictionary of Graphic Design and Designers, London, 1996.
4. E.H. Gombrich: The Scence of Order, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1979.
5. R. Arnheim: Umetnost i vizualno opažanje, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1981.
6. H. Wölfflin: Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 1998.