Originalna grafika I

Nositelj kolegija:       Josip Jozić, akad.slikar/grafičar

Vrijeme izvođenja:    III. Semestar  0+0+3                                    ECTS: 3 boda

Ovaj nastavni predmet odnosi se na tzv. originalne grafičke tehnike danas prvenstveno u upotrebi umjetničkog izražavanja. Specifični jezik originalne grafike, kao i druge tehnologije predodžbenih sustava, pitanje je osobnog izbora u dizajniranju grafičkih medija i grafičkih proizvoda. U tome je cilj ovog nastavnog predmeta, kao i u humanističkoj dimenziji temelja praktičnih sadržaja povijesnih izvora i kulture struke.

Okvirni sadržaj predmeta 

 

Sadržaj Originalne grafike I se odnosi na tehnike visokog tiska: linorez i drvorez. U praksi studenti upoznaju linorez u boji i samu grafičku tehniku, te pripremu skice za konkretnu tehniku, kondicioniranje papira itd.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

 

Ovladavanjem originalnih grafičkih tehnika, studenti proširuju svoje znanje o predodžbenim sustavima putem grafičkih tehnika, upoznaju sintezu predodžbe skice i otiska (realizacije) i svakako proširuju osobni kreativni izraz i kulturu struke.

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

 

Nastava se odvija putem vježbi i mentorskog rada.

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

 

Dž. Hozo: Umjetnost multioriginala, Prva književna komora, Mostar, 1988.

 

Način polaganja ispita

 

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su kompletne vježbe pohađali i uspješno odradili ih te predali kompletnu mapu radova. Ocjenjuje se usklađenost skica i izvedbe, izvedba I originalnost ideje. Ukupna ocjena kolegija predstavlja zbroj ocjena svih radova.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

 

Anonimnom anketom studenata.