Likovno grafička kultura I

Nositelj kolegija:       doc. dr. art. Vanda Jurković

Vrijeme izvođenja:    I. Semestar    2+1+0                        ECTS:  3 boda

Okvirni sadržaj predmeta 

 

Likovno grafička kultura I obuhvaća elementarne likovne pojmove u kronologiji umjetničkih stilova od prethistorije do 19. stoljeća. Ovaj nastavni predmet spada u kulturu struke, ali je prvenstveno osnova za praćenje svih predmeta smjera Oblikovanje grafičkih proizvoda. Nastavni predmet nastoji prepoznati formalno-semantičke odnose a i stvaralačke procese kao temelje za razumijevanje fenomena umjetnosti i stvaralačkog rada.

Uz humanističku komponentu, cilj nastavnog predmeta je ovladavanje pojmovima i podacima potrebnim prvenstveno za praćenje nastavnih predmeta smjera Oblikovanje grafičkih proizvoda. To znači za praksu zadataka likovnosti sa konačnim ciljem oblikovanja grafičkih proizvoda.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

 

Poznavanje razdoblja povijesti umjetnosti,

prepoznavanje pojmova i riječi iz područja umjetnosti,

usporedba stilova,

tumačenje i analiziranje djela,

povezivanje i zaključivanje primjenom naučenog

 

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

 

Nastava se odvija predavanjima i obaveznim seminarima uz projekciju i kritičku raspravu s ciljem prepoznavanja bitnih informacija semantičkih i vizualnih vrijednosti.

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

 

1.                  H.W. Janson: Povijest umjetnosti, Stanek, 2003.

2.                  E.H. Gombrich: Povijest umjetnosti, Golden marketing, Zagreb, 1999.

3.                  G. Bazin: Povijest umjetnosti, Naprijed, Zagreb, 1968.

4.                  S. Batušić: Umjetnost u slici, MATICA HRVATSKA, Zagreb, 1957.

5.                  G. Pischel: Opća povijest umjetnosti (1-3), Mladost, Zagreb, 1975.

 

Način polaganja ispita

 

Pristup ispitu imaju pravo studenti koji su prisustvovali na 80% predavanja i uspješno odradili seminar. Način polaganja ispita je pismeni. Studenti neobavezno mogu izaći na dva kolokvija.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula