Realizacija idejnih rješenja 1

Nositelj kolegija:       izv.prof.dr.sc. Maja Brozović

Vrijeme izvođenja:    I Semestar            2+0+1            ECTS: 5 boda

Okvirni sadržaj predmeta 

Realizacija idejnih rješenja predstavlja metodologiju rješavanja konkretnog oblikovnog problema od ideje do prezentacije u okviru grafičkih medija.

Tematske jedinice: Analiza rješenja realiziranih u okviru grafičkih medija. Osmišljavanje metodologije novog idejnog rješenja. Prijedlog realizacije novih ideja u okviru grafičkih medija korištenjem linije, plohe i boje kao osnovnim strukturalnim elementima vizualne forme. Definiranje realizacije idejnog rješenja upotrebom teksta, slike, teksta i slike. Normativi realizacije rješenja i aplikacija. Metode realizacije ideje u ovisnosti o karakteru ideje i ciljanom mediju. Tehnološke mogućnosti realizacije u okviru reprodukcijskog procesa. Kvaliteta realizacije idejnog rješenja. Realizacija idejnog rješenja zaštitnog znaka i logotipa. Knjiga standarda. Ocjena uspješnosti predočavanja vizualne poruke uvjetovane medijskim ograničenjima.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Opće kompetencije odnose se na prilagođavanje idejnih rješenja tehnološkom procesu izrade grafičkog medija. Studenti se educiraju u korištenju grafičkih programa sa ciljem samostalnog realiziranja svog idejnog rješenja grafičkog medija u okvirima estetskih, tehnoloških i ekonomskih zadatosti.

Specifične kompetencije odnose se na primjenu stečenih znanja i praktičnih iskustava u procesu donošenja odluke o obliku i načinu prezenatcije vizualne poruke u okviru grafičkih medija.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Nastava se provodi teoretski u obliku predavanja i praktično u obliku vježbi.

Predavanja se temelje na teoretskim postavkama, njihovoj primjeni i analizi postojećih primjera i rješenja. Tijekom predavanja studenti aktivno učestvuju u analizama i raspravama.

Praktični dio nastave provodi se u računarskoj učionici gdje se studenti educiraju u primjeni grafičkih programa sa praktičnom izvedbom idejnih rješenja za određeni grafički medij prilagođavajući ga mogućnostima tehnološkog procesa. 

Provjera znanja odvija se u toku predavanja aktivnim sudjelovanjem studenata u raspravama, prezentacijama radova studenata prema zadanim temama i kolokvijem.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

1. Robin Landa: Graphic Design Solutions, Thomson Delmar Learning, 2006.

2. H. Kipphan: Handbook of Print Media, Springer, Berlin, 2001

3. J. Sullivan: Broshures: making a strong impression, Rockport Publishers Inc., Glaucester, Massachusetts, 2004.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

1. S. Kelby: Photoshop 7 - Prljavi i podli trikovi, Miš, Zagreb, 2002.

2. M. Beaumont: Type & Colour, Phaidon Press Limited, London, 1991

3. A. Swann: Designed Right!, North Light Books, Ohio, 1990.

4. F.J. Romano: Professional Prepress, Printing and Publishing, Prentice Hall PTR, 1999.

Način polaganja ispita

Pravo polaganja ispita imaju studenti koji su odradili sve praktične vježbe, prezentirali idejno rješenje i predali rješenje realizirano u nekom grafičkom mediju.

Ako su studenti iz kolokvija postigli pozitivnu ocjenu, ukupna ocjena kolegija predstavlja zbroj ocjena grafičkog medija, kolokvija i aktivnosti na vježbama.


Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta

Jedan od načina je anonimna anketa studenata na kraju semestra, a drugi način sposobnost studenata da praktično riješe zadatke tijekom semestra.