Realizacija idejnih rješenja 2

Nositelj kolegija:       izv.prof.dr.sc. Maja Brozović

Vrijeme izvođenja:   II. Semestar            2+0+1            ECTS: 5 boda

Okvirni sadržaj predmeta 

Realizacija idejnih rješenja predstavlja metodologiju rješavanja konkretnog oblikovnog problema od ideje do prezentacije u okviru grafičkih medija.

Tematske jedinice
: Idejna rješenja pojedinih grafičkih medija: kataloga i prospekta (vrsta i namjena poruke, načini realizacije), plakata (lapidarna i temporalna rješenja, načini realizacije), knjige (omota, naslovnice, predlista, zalista i definiranje stranice knjige korištenjem teksta, slika i ilustracija), novina (onzirom na vrstu i namjenu, način realizacije), slikovnice. Definiranje tehnološkog procesa realizacije idejnih rješenja grafičkih medija uz uvažavanje specifičnosti svakoga od njih. Ocjena prilagođenosti semantičkih vrijednosti idejnih rješenja tehničkoj izvedbi grafičkih medija u okviru grafičkih proizvoda. Realizacija redizajna zaštitnog znaka i logotipa, knjige, slikovnice, novina, plakata, kataloga i prospekta. Ocjena uspješnosti realizacije redizajna grafičkih medija u okviru tehnoloških mogućnosti.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

Opće kompetencije odnose se na prilagođavanje idejnih rješenja tehnološkom procesu izrade grafičkog medija. Studenti se educiraju u korištenju grafičkih programa sa ciljem samostalnog realiziranja svog idejnog rješenja grafičkog medija u okvirima estetskih, tehnoloških i ekonomskih zadatosti.

Specifične kompetencije odnose se na primjenu stečenih znanja i praktičnih iskustava u procesu donošenja odluke o obliku i načinu prezenatcije vizualne poruke u okviru grafičkih medija.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Nastava se provodi teoretski u obliku predavanja i praktično u obliku vježbi.

Predavanja se temelje na teoretskim postavkama, njihovoj primjeni i analizi postojećih primjera i rješenja. Tijekom predavanja studenti aktivno učestvuju u analizama i raspravama.

Praktični dio nastave provodi se u računarskoj učionici gdje se studenti educiraju u primjeni grafičkih programa sa praktičnom izvedbom idejnih rješenja za određeni grafički medij prilagođavajući ga mogućnostima tehnološkog procesa. 

Provjera znanja odvija se u toku predavanja aktivnim sudjelovanjem studenata u raspravama, prezentacijama radova studenata prema zadanim temama i kolokvijem.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

1. C. Rivers: Poster-art: Innovative in Poster Design, RotoVision SA, Mies, Switzerland, 2007.

2. G. Kozak, J. Wiedemann: Package Design Now! Taschen, Koln, 2008.

3. B. Edwards, M. Klimchuk, R. Wallace, S. Werner: Really Good Packaging explained, Rockport Publishers, Beverly, MA, 2009.

Način polaganja ispita

Pravo polaganja ispita imaju studenti koji su odradili sve praktične vježbe, prezentirali idejno rješenje i predali rješenje realizirano u nekom grafičkom mediju.

Ako su studenti iz kolokvija postigli pozitivnu ocjenu, ukupna ocjena kolegija predstavlja zbroj ocjena grafičkog medija, kolokvija i aktivnosti na vježbama.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta

Jedan od načina je anonimna anketa studenata na kraju semestra, a drugi način sposobnost studenata da praktično riješe zadatke tijekom semestra.