Grafički dizajn I

Nositelj kolegija:       izv.prof.dr.sc. Maja Brozović 

Vrijeme izvođenja:    V. Semestar  1+0+3                                    ECTS: boda

U okviru kolegija stječu se znanja o strukturi vizualnih oblika i njihovoj organizaciji u funkcionalne optičke sustave koji su analogni organizaciji optičke plohe grafičkog medija, layout-u. Cilj kolegija je sustavnim pristupom analizirati vizualnu strukturu i postepeno opterećivati nivo zahtjeva u okviru zadatosti grafičkog ili analognog medija. Kroz praktičan rad studenti se upoznaju sa estetskim zakonima i to u granicama provjerenih vrijednosti Gestalta. Obrađuju se diskursi sustava reda i ravnoteže i optičke težine, vizualnost oblika i njihov raspored, kao organizacija formalno-psiholoških analogija. Stilovi i estetski zakoni, simetrija i ritam, red i nered rasporeda, kvaliteta strukture elemenata i stratifikacija topografski definiranog prostora vizualne strukture, analiziraju se svojstvima percepcije (osnovni zakon vizualne percepcije, zakon pregnance).

Okvirni sadržaj predmeta 


Nastavni predmet usklađuje vizualnu strukturu grafičkog medija od substrukture (linija, ploha, boja) do artikuliranih cjelina. Zadaci obuhvaćaju usklađivanje fontova, fontova i slika, naslova, podnaslova, priloga. Izdvojeni grafički sadržaji podvrgnuti su određenim zahtjevima ravnoteže, dinamike, statike izdvajanja, naglašavanja u dijelovima cjeline medija ili u cjelini.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul


Opće kompetencije se odnose na oblikovanje sadržaja vizualne poruke, dok se razvijanje specifičnih kompetencija temelji na poznavanju strukture i nivoa zahtjeva grafičkih medija.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja


Nastava se izvodi teoretski i praktično kroz predavanja i vježbe.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 

1. R.D. Zakia: Perception and Imaging, Focal Press, New York, 2001.

2. G. Ambrose, P. Harns: The Fundamental of Graphic Design, Ava Publishin, Lausanne, Switzerland, 2009.

3. A. Twelow: What is Graphic Design for?, RotoVision SA, Mies, Switzerland, 2006.

 

Način polaganja ispita


Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su aktivno prisustvovali svim vježbama i predali zadatke sa svake vježbe. Ocjena radova uključuje nivo prezentacije i ideju oblikovanja.  Ukupna ocjena kolegija predstavlja srednju ocjenu radova realiziranih na vježbama.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula


 Putem studentskih anketa.