Grafički dizajn II

Nositelj kolegija:       izv.prof.dr.sc. Maja Brozović

Vrijeme izvođenja:    VI. Semestar  1+0+3                                    ECTS:   boda

Ovaj nastavni predmet bavi se strukturom vizualnih oblika i njihovom organizacijom u funkcionalne optičke sustave. Ovi sustavi praktički su analogni organizaciji optičke plohe grafičkog medija, layout-u. To i je krajnji cilj ovog nastavnog predmeta. Namjera je sustavnim pristupom analizirati vizualnu strukturu i postepeno opterećivati nivo zahtjeva u okviru zadatosti grafičkog ili analognog medija. Kroz ovu praksu akceptiraju se estetski zakoni i to u granicama provjerenih vrijednosti Gestalta. Obrađuju se diskursi sustava reda i ravnoteže i optičke težine, vizualnost oblika i njihov raspored, kao organizacija formalno-psiholoških analogija. Stilovi i estetski zakoni, simetrija i ritam, red i nered rasporeda, kvaliteta strukture elemenata i stratifikacija topografski definiranog prostora vizualne strukture, analiziraju se svojstvima percepcije (osnovni zakon vizualne percepcije, zakon pregnance).

Okvirni sadržaj predmeta 

 

Ovdje su grafički sadržaji podvrgnuti, osim usklađenja elementarne optičke strukture kao što je definirano nastavnim predmetom Grafički dizajn I, tome da su ovdje dodani semantički sadržaji članka, poglavlja, određene cjeline. Također, uz definirane medijske karakteristike, postavljeni su analogni dominantni medijski zahtjevi, kao zahtjevi cjeline.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

 

Grafički dizajn II usklađenje strukture podvrgava dodatno i medijskom usklađenju. Time se polaznicima ovog nastavnog predmeta omogućuje kompletni uređivački posao (posao likovnog, odnosno, grafičkog urednika).

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

 

Nastava se odvija teotretski i praktično putem predavanja i vježbi.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 

1. R.D. Zakia: Perception and Imaging, Focal Press, New York, 2001.

2. G. Ambrose, P. Harns: The Fundamental of Graphic Design, Ava Publishin, Lausanne, Switzerland, 2009.

3. A. Twelow: What is Graphic Design for?, RotoVision SA, Mies, Switzerland, 2006.

 

Način polaganja ispita

 

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su aktivno prisustvovali svim vježbama i predali zadatke sa svake vježbe. Ocjena radova uključuje nivo prezentacije i ideju oblikovanja.  Ukupna ocjena kolegija predstavlja srednju ocjenu radova realiziranih na vježbama.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

 

Putem studentskih anketa.