Grafički dizajn III

Nositelj kolegija:       izv.prof.dr.sc. Maja Brozović

Vrijeme izvođenja:    I semestar            1+0+3                        ECTS: boda

Građa nastavnog predmeta Grafički dizajn III logički je nastavak predmeta Grafički dizajn I i II. Poznavanje estetike vizualne strukture, formalno-psiholoških vrijednosti optičkog rasporeda (Gestalta) i perceptualnih problema, u ovom nastavnom predmetu sintetizirano je zahtjevom dizajniranja vizualnog identiteta. U okviru ovog nastavnog predmeta studenti se susreću sa gotovo u praksi grafičkog dizajna najkarakterističnijim zahtjevom, dizajnirati vizualni identitet. Ovim terminom pokriveno je područje dizajna zaštitnog znaka i tzv. dizajna lika firme. Uglavnom, radi se o vizualnom identitetu firme, institucije, manifestacije itd. koji se prezentira knjigom standarda. Knjiga standarda uz znak ili uz logotip obavezno objašnjava njegove morfološke gabarite i standardne boje, moguće verzije za specijalne slučajeve (negativa ili boja), druge standarde fontova i njihovih boja te primjere standardnih aplikacija, memoranduma i listovnog papira, koverte, posjetnice, računa itd.

Okvirni sadržaj predmeta 

 

Nastavni predmet Grafički dizajn III, iako je logički nastavak Grafičkog dizajn I i Grafičkog dizajna II, predstavlja odmak u kreativnom smislu. Programski zahtjevi usmjereni su prvenstveno analizi i redizajnu gotovih rješenja, a zatim i rješenja znakova, logotipa i čitave knjige standarda.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

 

Ovi sadržaji omogućuju objektivizaciju sudova i procjenjivanje, a također nude i značajan autorski rad. Ovaj rad ima bitan otklon od uređivačkog nivoa k dizajnerskom. Student se također osposobljava sustavnom pristupu metodologiji.

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

 

Nastava se odvija teoretski i praktično putem predavanja i vježbi.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 

1. M. Macnob: Decoding design: understanding and using symbols in visual communication, How books, Cincinnnati, Ohio, 2008.

2. C. Malamed: Visual Language for Designers, Rockport Publishers Inc., Beverly. Massachusetts, 2009.

 

Način polaganja ispita

 

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su aktivno prisustvovali svim vježbama i predali zadatke sa svake vježbe. Ocjena radova uključuje nivo prezentacije i ideju oblikovanja.  Ukupna ocjena kolegija predstavlja srednju ocjenu radova realiziranih na vježbama.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

 

Anonimna studentska anketa