Grafički dizajn IV

Nositelj kolegija:       izv.prof.dr.sc. Maja Brozović

Vrijeme izvođenja:    II Semestar           1+0+3                        ECTS:   boda 

Okvirni sadržaj predmeta 

 

U okviru ovog nastavnog predmeta studenti se susreću sa gotovo u praksi grafičkog dizajna najkarakterističnijim zahtjevom, dizajnom vizualnog identiteta. To znači da se ovaj nastavni predmet bavi dizajnom zaštitnog znaka i tzv. dizajna lika firme. Vizualni identitet firme, institucije, manifestacije itd. prezentira se knjigom standarda. Knjiga standarda obuhvaća uz znak ili uz logotip i standarna objašnjenja njegove morfološke i uopće vizualne prirode te je student upućen širokom spektru zahtjeva. To je tim više što uz knjigu standarda idu i brojne aplikacije: memorandumi, listovni papiri, koverte, posjetnice, računi itd. pa se nužno bavi i dizajnom analognih medija. Osim vizualnog identiteta, mogu biti odabrani i drugi tipovi autorskog rada, autorskog rada na drugim grafičkim medijima.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

 

Iskustvom rada na programu Grafičkog dizajna IV, studenti su osposobljeni za prezentaciju svojih ideja u zahtjevima javnih natječaja za grafički dizajn.

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

 

Nastava se odvija teoretski i praktično putem predavanja i vježbi

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 

1. J. Murphy, M. Rowe: How to Design Trademarks and Logos (Graphic Designers Library), F&W Pubns, 1991.

2. B.M. Pederson (Editor): Graphic Corporate Identity, Graphic Press, 1994.

3. Priručnik grafičkih standarda

 

Način polaganja ispita

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su aktivno prisustvovali svim vježbama i predali zadatke sa svake vježbe. Ukupna ocjena kolegija predstavlja ocjenu knjige standarda.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

 

Anonimnim studentskim anketama