Likovna praksa I

Nositelj kolegija:       doc. dr. art. Vanda Jurković

Vrijeme izvođenja:    I. Semestar    0+0+3                                    ECTS:3 boda

Likovna praksa 1

 

Nastavni predmet Likovna praksa 1 uvod je u opću likovnu praksu i provjera osobnih spremnosti pojedinaca i njihovog likovnog iskustva s kojim dolaze. Osnovica je  pojedinačnih mentorskih intervencija i njihovog daljnjeg praćenja.

Zbog toga je crtačka opservacija, perceptivni crtež,  kao klasična podloga likovnosti glavna tema Likovne prakse 1. Tu su, uz elementarnu kompoziciju ( smještaj u prostor ), izdvojeni prikazivački problemi perspektive i rakursa te studije ( oblika, strukture, površine ), a također i analogna metodologija crtačkog predočavanja ( klasične crtačke tehnike).

 

Okvirni sadržaj predmeta 

 

Ciljevi predmeta je istraživati vizualnu sintaktičku strukturu u domenama mogućih varijabli i što preciznije ih izmjeriti. Jednako tako procijeniti kreativne sposobnosti u procesu tih realizacija. Ovdje je jednako bitno i ovladavanje terminologijom.

 

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

 

Razvijanje općih i posebnih kompetencija, rečeno je već u tekstu cilja kolegija, ali preciznije u vezi sa sadržajem Likovne prakse I, instruira se način organizacije prostora (plohe) I zadane predodžbe. Istovremeno, to je I upoznavanje individualnih osobina polaznika, njihovog kreativnog potencijala za eventualni autorski rad. Također student upoznaje klasične materijale u kojima se stvara ideja neovisno od moguće npr. digitalne realizacije.

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

 

Nastava Likovne prakse I se odvija putem vježbi i mentorskog rada.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 

1. E. Lucie-Smith: Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća, Golden Marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.

2. H. Wölfflin: Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 1998.

3. V. Ambroz: Drawing Animals, Grange Books, Rochester, 2000.

4. E.H. Gombrich: Umetnost i iluzija, Nolit, Beograd, 1984.

5. F. Schider: An Atlas of Anatomy for Artist, Dover Publications, Inc. New York, 1957.

6. P. Taggart: Line to Stroke, Sterling Publisching Co., Inc. New York, 2002.

7. P. Taggart: Textures & Effects, Sterling Publishing Co., Inc, New York, 2002.

8. P. Stonyer: The complete Book of Drawing Tehniques, Archturus Publishing for Bookmart Limited, Liecester, 2003.

 

Način polaganja ispita

 

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su aktivno prisustvovali svim vježbama i predali zadatke sa svake vježbe. Ukupna ocjena kolegija predstavlja srednju ocjenu radova realiziranih na vježbama.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

 

Anonimnim studentskim anketama.