Likovna praksa IV

Nositelj kolegija:       doc. dr. art. Vanda Jurković

Vrijeme izvođenja:    IV. Semestar 0+0+4                                    ECTS:4 boda

Likovna praksa 4

 

Kako Likovna praksa 4 podrazumijeva već prihvatljivo vladavanje perceptualnim predočavanjem, ovdje se stoga  program usmjerava prvenstveno kreaciji individualnog koncepta. Glavna tema likovne prakse 4 je znak, kao stilizacija s naglaskom na semantičku čitljivost. Prema tome teme su: stilizacija i animacija, figuracija i apstrakcija, dekorativno i funkcionalno (ornament i karikatura). Na tu temu obavezno se obrađuju pismo i medijski standardi, veza - grafički fontovi i slika.

Ovdje dolazi do izražaja prvenstveno kreativna sposobnost rješavanja likovnih zadataka kojima se definitivno bavi nastavni predmet Grafički dizajn na nivou uređivanja, te dizajna i redizajna grafičkog medija.

 

Okvirni sadržaj predmeta 

 

Nastavni predmet  podrazumijeva kreaciju vizualnih rješenja individualnog koncepta.  Teme su: stilizacija i animacija, figuracija i apstrakcija, dekorativno i funkcionalno (ornament i karikatura). Obrađuju se pismo i medijski standardi, veza - grafičkih fontova i slike.

Do izražaja dolazi prvenstveno kreativna sposobnost rješavanja likovno-grafičkih zadataka te dizajniranja i redizajniranja postavljenog problema.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

 

Cilj sadržaja Likovne prakse IV je kompozicija sa stanovišta vizualne komunikacije i percepcije, te je to uvod u grafičke medije sa kojima se studenti susreću u kolegiju Grafički dizajn.

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

 

Nastava Likovne prakse IV se odvija putem vježbi i mentorskog rada.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 

1. E. Lucie-Smith: Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća, Golden Marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.

2. H. Wölfflin: Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 1998.

3. V. Ambroz: Drawing Animals, Grange Books, Rochester, 2000.

4. E.H. Gombrich: Umetnost i iluzija, Nolit, Beograd, 1984.

5. F. Schider: An Atlas of Anatomy for Artist, Dover Publications, Inc. New York, 1957.

6. P. Taggart: Line to Stroke, Sterling Publisching Co., Inc. New York, 2002.

7. P. Taggart: Textures & Effects, Sterling Publishing Co., Inc, New York, 2002.

8. P. Stonyer: The complete Book of Drawing Tehniques, Archturus Publishing for Bookmart Limited, Liecester, 2003.

 

Način polaganja ispita

 

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su aktivno prisustvovali svim vježbama i predali zadatke sa svake vježbe. Ukupna ocjena kolegija predstavlja srednju ocjenu radova realiziranih na vježbama.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

 

Anonimnim anketama studenata