Likovna praksa III

Nositelj kolegija:       doc. dr. art. Vanda Jurković

Vrijeme izvođenja:    III. Semestar  0+0+4                                    ECTS 4 boda

Likovna praksa 3

 

Likovna praksa 3 obrađuje daljnju artikulaciju vizualne predodžbe u smislu kompozicije i njene prvenstveno metodološke, formalno - semantičke čitljivosti. Radi toga se tu obrađuju estetski zakoni ( simetrije, ritma, proporcije, harmonije, dominacije ) kao temeljni problemi organizacije cjeline i njenih dijelova, upravo problem karakterističan za organizaciju optičke ravnoteže i stratifikaciju vrijednosti pojedinih elemenata.

Radi toga je ovaj dio likovne prakse, dobrim dijelom vezanim uz Gestalt, neizostavan  temelj nastavnom predmetu Grafički dizajn u kojem se ova iskustva apliciraju u organizaciji rasporeda elemenata grafičkog medija kao dizajna ciljane poruke.

 

Okvirni sadržaj predmeta 

 

Predmet se primarno bavi praktičnim pristupom oblikovanju na nivou komponiranja vizualnog medija kao funkcionalnog (željenog, utilitarnog) rasporeda koji se u praksi umjetnosti oslanja na tzv. estetske zakone. Opći zakoni odnosa (simetrija i ritam), univerzalne su konstante svakog rasporeda i na njima i psihološkim proporcioniranjima (među njima posebna je proporcija zlatni rez), razrađeni su svi estetski zakoni; zakon ravnoteže, harmonije, dominacije, kontrasta itd. već prema intenciji autora.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) za svaki pojedini predmet / modul

 

To su zapravo sve kombinacije elementarne predodžbene strukture neovisno od predodžbenog instrumenta. Savladavanjem tzv. dekorativnih shema studenti ovladavaju kompletnim sustavom predočavanja.

 

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

 

Nastava Likovne prakse III se odvija putem vježbi i mentorskog rada.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 

1. E. Lucie-Smith: Vizualne umjetnosti dvadesetog stoljeća, Golden Marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2003.

2. H. Wölfflin: Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Kontura, Zagreb, 1998.

3. V. Ambroz: Drawing Animals, Grange Books, Rochester, 2000.

4. E.H. Gombrich: Umetnost i iluzija, Nolit, Beograd, 1984.

5. F. Schider: An Atlas of Anatomy for Artist, Dover Publications, Inc. New York, 1957.

6. P. Taggart: Line to Stroke, Sterling Publisching Co., Inc. New York, 2002.

7. P. Taggart: Textures & Effects, Sterling Publishing Co., Inc, New York, 2002.

8. P. Stonyer: The complete Book of Drawing Tehniques, Archturus Publishing for Bookmart Limited, Liecester, 2003.

 

Način polaganja ispita

 

Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su aktivno prisustvovali svim vježbama i predali zadatke sa svake vježbe. Ukupna ocjena kolegija predstavlja srednju ocjenu radova realiziranih na vježbama.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta / modula

 

Anonimnim studentskim anketama